SWF-to-Video-Converter Logo

Warunki

SWF-to-Video-Converter udostępnia informacje i produkty w tej witrynie z zastrzeżeniem następujących warunków. Uzyskując dostęp do tej witryny, wyrażasz zgodę na te warunki. SWF-to-Video-Converter zastrzega sobie prawo do dochodzenia wszelkich prawnych i słusznych środków prawnych w przypadku naruszenia niniejszych warunków. Uzyskując dostęp do tej witryny, wyrażasz zgodę na te warunki. SWF-to-Video-Converter zastrzega sobie prawo do dochodzenia wszelkich prawnych i słusznych środków prawnych w przypadku naruszenia niniejszych warunków. Możesz przeglądać wszystkie informacje dostępne w witrynie, chyba że określono inaczej. Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie udzielone w niniejszym dokumencie, są zastrzeżone przez SWF-to-Video-Converter. Korzystanie z oprogramowania dostępnego do pobrania z tej witryny może wiązać się z nieodłącznymi zagrożeniami. Pobieranie i używanie Oprogramowania podlega umowie licencyjnej użytkownika końcowego dołączonej do Oprogramowania.

OBRAZY

Wszystkie logo, ekrany powitalne, nagłówki stron, obrazy i grafiki wyświetlane w tej witrynie (łącznie "Znaki") stanowią własność firmy SWF-to-Video-Converter lub jej dostawców. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych w niniejszym dokumencie, pobieranie, używanie, wyodrębnianie, kopiowanie, przesyłanie, wyświetlanie, modyfikowanie lub rozpowszechnianie jakichkolwiek Znaków w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób bez wyraźnej pisemnej zgody SWF-to-Video-Converter jest zabronione.

PRAWA AUTORSKIE

Informacje w tej Witrynie (w tym między innymi tekst, grafika, obrazy, logo, dźwięki i oprogramowanie) są chronione prawem autorskim. Wszystkie prawa autorskie do informacji na tej stronie należą do SWF-to-Video-Converter lub jego dostawców i są chronione prawami autorskimi Wielkiej Brytanii.

ZNAK TOWAROWY

Znaki towarowe, logo i znaki usługowe ("Znaki") wyświetlane w tej Witrynie stanowią własność SWF-to-Video-Converter, jej licencjodawców i / lub innych stron trzecich. Zabrania się używania Znaków bez uprzedniej pisemnej zgody SWF-to-Video-Converter lub takich osób trzecich, które mogą być właścicielami Znaków.

TWOJA OPINIA

Wszelkie komentarze lub materiały przesłane do SWF-to-Video-Converter, w tym między innymi pytania, komentarze, sugestie lub wszelkie powiązane informacje dotyczące Oprogramowania, tej Witryny lub jakichkolwiek innych produktów, programów lub usług SWF- to-Video-Converter ("Informacje zwrotne"), nie są traktowane jako poufne. SWF-to-Video-Converter nie ma żadnego rodzaju zobowiązań w odniesieniu do takich informacji zwrotnych i może swobodnie reprodukować, wykorzystywać, ujawniać, wystawiać, wyświetlać, przekształcać, tworzyć prace pochodne oraz rozpowszechniać informacje zwrotne innym osobom bez ograniczeń oraz mieć swobodę wykorzystywania wszelkich pomysłów, koncepcji, know-how lub technik zawartych w takiej opinii w dowolnym celu, w tym między innymi w zakresie opracowywania, wytwarzania i marketingu produktów zawierających takie informacje zwrotne.

Ceny produktów SWF-to-Video-Converter

Zapytania ofertowe można przesyłać do SWF-to-Video-Converter e-mailem lub za pośrednictwem formularzy internetowych. SWF-to-Video-Converter wystawi Ci wyceny na piśmie w oparciu o aktualne ceny i dostępność.

SWF-to-Video-Converter podaje ceny licencji, aktualizacji produktów i gwarancji oprogramowania na stronie internetowej. Ceny i dostępność produktów mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Aktualizacje wersji mogą wymagać dowodu zakupu kwalifikującego się oprogramowania. Wszystkie ceny podlegają obowiązującym podatkom od sprzedaży lub VAT. Wszystkie ceny i dostępność mogą ulec zmianie, chyba że zostanie to uzgodnione za pośrednictwem wiążącego potwierdzenia zamówienia lub umowy podpisanej przez obie strony.

SWF-to-Video-Converter zastrzega sobie prawo do anulowania zamówień / żądań związanych z zaprzestaniem lub niedostępnością produktów i promocji oraz do poprawiania tej witryny w dowolnym momencie, w tym błędów cenowych.

Linki do stron trzecich

WSZYSTKIE INFORMACJE UDZIELANE NA TEJ STRONIE INTERNETOWEJ SĄ DOSTARCZANE "TAKIE, JAKIE SĄ", BEZ GWARANCJI, GWARANCJI ANI OŚWIADCZEŃ ŻADNYCH RODZAJÓW. SWF-VIDEO-CONVERTER NINIEJSZYM WYRAŹNIE ZRZEKA SIĘ, W NAJSZERSZYM DOPUSZCZALNYM PRZEZ PRAWO ZAKRESIE, WSZELKICH WYRAŹNYCH, DOROZUMIANYCH, USTAWOWYCH LUB INNYCH GWARANCJI, GWARANCJI LUB OŚWIADCZEŃ, W TYM ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA DOROZUMIANE RĘKOJMIE CEL LUB NIENARUSZANIE PRAW.

Ograniczenie odpowiedzialności

Ani SWF-to-Video-Converter, ani żaden z jego podmiotów stowarzyszonych, filii, dyrektorów, agentów, pracowników lub innych przedstawicieli nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, szczególne, przypadkowe, wynikowe, karne i / lub przykładowe szkody, w tym bez ograniczeń, utrata zysków lub przychodów, utrata danych i / lub utrata działalności w związku z tą witryną lub korzystaniem lub niemożnością korzystania z tej witryny lub poleganiem na treściach zawartych w niniejszym dokumencie, nawet jeśli SWF-to-Video -Converter jest informowany o możliwości takich uszkodzeń.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Zgadzasz się bronić, zabezpieczać i utrzymywać SWF-to-Video-Converter, jego podmioty stowarzyszone i ich funkcjonariuszy, dyrektorów, agentów i pracowników przed wszelkimi roszczeniami, stratami, szkodami, zobowiązaniami, kosztami i wydatkami, w tym honoraria prawników, wynikające z lub w związku z niewłaściwym korzystaniem z tej strony internetowej lub naruszeniem warunków niniejszego regulaminu.

W przypadku jakichkolwiek pytań odwiedź nasze Centrum Obsługi Klienta, aby uzyskać pomoc. Dziękuję.